หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม

ประชุม (KM กลุ่มย่อย)
...
31 พ.ค. 61
ห้องประชุมช่อแก้วและห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุม (KM กลุ่มย่อย)
...
1 มิ.ย. 61
ห้องประชุมช่อแก้วและห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุม (KM กลุ่มย่อย)
...
4 มิ.ย. 61
ห้องประชุมช่อแก้วและห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารแนบ : ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ...
13 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้น ๔ อาคาร ๔๓
ร่วมหารือและศึกษาคาวมเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือในพื้นที่มูลนิธีชัยพัฒนา
เอกสารแนบ : หนังสือขอเชิญร่วมหารือและศึกษาคาวมเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือในพื้นท ...
15 มิ.ย. 61
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ
...
20 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61
ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัด ร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค” ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารแนบ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจั ...
28 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61
ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
เอกสารแนบ : ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม ...
28 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการธงฟ้าประชารัฐ
เอกสารแนบ : ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการธงฟ้าประชารัฐ ...
28 มิ.ย. 61
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
โครงการทิศทางการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เอกสารแนบ : โครงการทิศทางการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภั ...
5 ก.ค. 61 - 7 มิ.ย. 61
กิจกรรมปัจจุบัน