หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการวันสงกราต์
...
5 เม.ย. 61
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2561เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั ...
10 เม.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ...
18 เม.ย. 61
ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน ระดับหน่วยงาน
ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รอบ ๖ เดือน ระดับหน่วยงานในวัน ...
19 เม.ย. 61
ประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics)
ประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics)"การขับเคลื่อนตัวชี้วั ...
2 พ.ค. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
3 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61
อบรมเรื่องประกันสังคม
17 พ.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปัจจุบัน