management


รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
นายเอกชน  น้อยเงิน 
 หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม