ข้อมูลสถิติของจุด one stop service ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 O15