Home > News > press release > ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-11 09:25:53

   ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรสงคราม   ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย Health For Wealh (สุขภาพ  สร้างรายได้  นำเศรษฐกิจ) และมุ่งเน้นให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งขับเคลื่อนกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  โดยในจังหวัดสมุทรสงครามมีรูปแบบสำคัญคือสถานพยาบาลภาครัฐสร้างรายได้ร่วมกับสถานบริการภาคเอกชน เช่น          โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

       คลินิกการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีศักยภาพ รวมถึงร้านสปา ร้านนวดสุขภาพ ร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆ ที่ได้รับการประเมินมาตรฐาน มีคุณภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวให้นำมาเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม