Home > News > press release > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-07-22 18:13:30

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

            วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีฯโดยพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่  เพื่อประโยชน์ในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันของนักศึกษาทุกคน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวฯปรับรูปแบบการดำเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยการให้บริการและอำนวยความสะดวกของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาฯ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ หอประชุมเบญจศิลาดล อาคารศรีสุนันท์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์