Home > News > > แนวทางการตลาดสาหรับสถาบันอุดมศึกษา : มุมมองของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ
แนวทางการตลาดสาหรับสถาบันอุดมศึกษา : มุมมองของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-21 11:09:33

แนวทางการตลาดสาหรับสถาบันอุดมศึกษา : มุมมองของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ

        บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจเชิงลึกและการให้ความสาคัญต่อ “แนวทางด้านการตลาด สาหรับสถาบันอุดมศึกษา” จากมุมมองของนักศึกษา การดาเนินการวิจัยคร้ังนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการ สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาท่ีเรียนด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของ สถาบันอุดมศึกษาจานวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยดุสิตธานีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าใน มุมมองของนักศึกษาทั้งสองสถาบันนั้น ได้มีความเข้าใจและให้ความสาคัญกับแนวทางด้านการตลาดสาหรับ สถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ (1) การประชาสัมพันธ์อย่างมียุทธศาสตร์ต่อสาธารณะ (2) การ สร้างการรับรู้และการยอมรับของแบรนด์ต่อสาธารณะ (3) การสร้างความแตกต่างและจุดยืนของผลิตภัณฑ์และ บริการทางการศึกษา (4) การให้ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการทางการศึกษา

Credit : เกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256646