Home > News > > โครงการวิจัยศิลปกรรมวฒันธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : รูปแบบการท่องเที่ยวเกาะรตั นโกสินทร์
โครงการวิจัยศิลปกรรมวฒันธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : รูปแบบการท่องเที่ยวเกาะรตั นโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-20 09:02:16

โครงการวิจัยศิลปกรรมวฒันธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม : รูปแบบการท่องเที่ยวเกาะรตันโกสินทร์

       เกาะรัตนโกสินทร์เป็นเขตพนื้ที่ที่รู้จักกันดีในฐานะแหลง่ท่องเทยี่วที่ได้รับความนิยมทั้งกับนกัท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ ตั้งอยู่ในกลางเมืองกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบัน

Credit : สุดารัตน์ แสงจํานงค์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256589