Home > News > > ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-19 10:12:53

ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ในภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า
1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับรู้ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทุก ๆ ด้าน (การประชาสัมพันธ์ การบริหาร การจัดแสดงนิทรรศการ และด้านอาคารสถานที่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2) ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาพรวมในทุก ๆ ด้าน (การประชาสัมพันธ์ การบริหาร การจัดแสดงนิทรรศการ และด้านอาคารสถานที่) อยู่ในระดับมาก
3) รูปแบบบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ควรเป็นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย โดยจัดนิทรรศการด้วยการคิดหัวเรื่อง (Theme) เรียงร้อยเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างความต่อเนื่อง และอรรถรสในการชมนิทรรศการ ด้วยสื่อที่หลากหลาย รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ มุมถ่ายภาพ อันจะนำไปสู่การประชาสัมพันธ์สถาบันล้านนาศึกษา
   นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันล้านนาศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันจะนำพาไปสู่การรักษาไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Credit : ปนัดดา โตคำนุช

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/issue/view/17154