Home > News > > พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร
พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-18 10:03:33

พฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร

      การวิจัยนี้ ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 310 คน คัดเลือกด้วยวิธี สุ่มอย่างง่าย รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีนักเรียนตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 310 คน เป็นเป็น เพศชาย จำนวน 139 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.70 และเพศหญิง จำนวน 165 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.30 ผลการวิจัย ชี้ว่า พฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่นักเรียนปฏิบัติและมีค่าเฉลี่ยมาก ที่สุด คือ นักเรียนดูแลความสะอาดครบทุกส่วนทั่วร่างกายของตนเอง = 3.55 และ พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียน ออกกำลังกายอย่างน้อย 45 นาทีต่อวัน = 2.32 พฤติกรรมสุขภาพเชิงลบตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ไม่ค่อยได้ปฏิบัติ) คือ นักเรียนใช้สารเสพติด หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สุรา เป็นต้น = 1.33 และพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ปฏิบัติเป็นประจำ) คือนักเรียนมักเล่นโทรศัพท์หรือเล่นเกม มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน = 3.38

Credit : ชนัญญา สิริทิวากร // อภินันท์ จุลดิษฐ์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251462