Home > News > press release > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เร่งแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม สู่การพัฒนาศูนย์การศึกษา ในคราวการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง)
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เร่งแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม สู่การพัฒนาศูนย์การศึกษา ในคราวการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-12 14:03:08

                     (12 ตุลาคม 64)  เวลา   13.00 น.ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ภญ.ดร.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุมบุคลากร          ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) และ ผ่านระบบ Google Meet    เพื่อเร่งแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม สู่การพัฒนาศูนย์การศึกษา  ในด้านต่างๆ เพื่อวางแผนงานการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีบุคลากรทุกภาคส่วนงานเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ของการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมครั้งนี้

                    ผู้อำนวยการฯ ได้มอบนโยบายแนวทาง ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกภาคส่วนงานร่วมกันพัฒนาองค์กรและสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง)

                                                                                                                                                                                                          ภาพข่าว/ชญาณิศา  วรรณา