Home > News > > Happy to provide convenience service Building and location work Along with monitoring and taking care of cleanliness and safety in buildings, classrooms, business rooms
Happy to provide convenience service Building and location work Along with monitoring and taking care of cleanliness and safety in buildings, classrooms, business rooms

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-05-18 10:22:30

ฝ่ายดูแลอาคารและสถานที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนายเสรี พูลทรัพย์ และนางสาวสุพรรณราย สงวนไทร พร้อมด้วยทีมแม่บ้าน คนสวน  มีความยินดีให้บริการอำนวยความสะดวก ด้านงานอาคารและสถานที่ พร้อมติดตามและดูแลความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยในอาคาร ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ เพื่อพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบการ พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ และการบริหารสถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯให้พร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา ทั้งยังร่วมกันกำหนดแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า /น้ำประปา/โทรศัพท์ โดยวางแผนพัฒนาบริเวณอาคาร แหล่งการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ฯให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกศูนย์ฯ ให้มีความร่มรื่น สวยงามตลอดเวลา มีแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลายและมีสถานที่พักผ่อนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์ฯให้ใช้ชีวิตในรั้วของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความสุข