Home > News > press release
press release

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม อำนวยความสะดวกให้กับธนาคารกรุงเทพในการแจกบัตรนักศึกษาและเปิดบัญชีใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม อำนวยความสะดวกให้กับธนาคารกรุงเทพในการแจกบัตรนักศึกษ ...
2022-08-15 14:01:26
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระร ...
2022-08-10 16:37:13
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน ...
2022-08-09 16:46:29
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕    & ...
2022-08-08 16:04:28
Archive News