หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > “ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย”
“ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-02-21 11:06:30


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้    5  องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของชุมชนและการบรูณาการเครือข่าย น้อมนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ ทรงนำทางในการพัฒนา ที่ยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อยอดถึงพระมหากษัตริย์ไทยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน และการดำเนินตามพระราชปณิธานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   ได้สร้างศูนย์เรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน “ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย”  สวนสุนันทา สร้างสังคมพอเพียงอย่างยั่งยืน