หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความสำคัญของหอพัก นักศึกษา เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลาอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษา รู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความสำคัญของหอพัก นักศึกษา เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลาอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษา รู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-02-03 13:41:23

 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ให้ความสำคัญของหอพัก นักศึกษา เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลาอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกให้นักศึกษา รู้จักดูแลตัวเอง ช่วยเหลือบุคคลอื่น และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม 

          หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร  (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

          โดยมีวิสัยทัศน์ใน การดูแลนักศึกที่พักอยู่ภายในหอพักนักศึกษา We Look After You Like Family เราดูแลนักศึกษาเหมือนคนในครอบครัว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม สร้างความอบอุ่นใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าพักในหอพัก