สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง





นางสาวศรัญญา    หนูนาค



Sarunya   Noonak


รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง



นางสาวพัชรา แสงนวล



นางสาวอรวรรณ วุทธิโช

Phatchara  Saengnuan

Orawan Wutthicho
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างฝ่ายแผนงานและงบประมาณ