ระเบียบและข้อบังคับ


01กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
02กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
03ประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา
04ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

05   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566

06   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การบันทึกผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566.pdf

07  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566.pdf

08    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติการขอและการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ. 2566.pdf

09    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566.pdf

10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์.pdf

11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2567.pdf