คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจ้งหวัดฯ (อว.ส่วนหนัา)