032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


 

-  https://skm.ssru.ac.th

  -  facebook

 -  LINE

-  สายตรงผู้บริหาร

 -  ข้อร้องเรียน