หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา ประชุมหารือพร้อมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างห้องสมุดประจำวิทยาเขตสมุทรสงคราม
วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา ประชุมหารือพร้อมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างห้องสมุดประจำวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 15:05:43


                                        วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง,นางสาวสุวิมล เทพนม นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา และนางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยนายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมหารือ พร้อมลงสำรวจพื้นที่ภายในวิทยาเขตสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างห้องสมุดประจำวิทยาเขตสมุทรสงคราม เพื่อรองรับความต้องการในการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร หรือความบันเทิง โดยเป็นการจูงใจให้นักศึกษาเกิดนิสัยรักการอ่าน รวมถึงเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม อีกด้วย

                                     โดยการประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา (ห้องประชุม 20 ที่นั่ง) อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                       เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                       ภาพข่าวโดยนางสาวสุวิมล เทพนม/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์