หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมือง จ.สมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี ในวันที่ 1 เม.ย.67
วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมือง จ.สมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี ในวันที่ 1 เม.ย.67

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 15:01:09


                            วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ นางสาวปภาวี พวงวาสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง,นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง นางสาวสุวิมล เทพนม นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวาระครบรอบ 123 ปี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายทวีพงษ์ จิตมั่น นิติกร หัวหน้าผู้ควบคุมที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา  วงศ์พานิช  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวบุศรา ประยงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานจัดขบวนแห่สมโภช ขบวนที่ 4 “ปวงประชา ทั้งผอง เทิดไท้สดุดี” ซึ่งประกอบด้วย วงดุริยางค์,ขบวนรถตกแต่งสื่อถึงความรักของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อปวงชาวไทยและของพสกนิกรที่มีต่อพระมหากษัตริย์, ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบหลากหลาย และป้ายข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพระบรมราโชวาทที่สำคัญ โดยงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญจังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2567

                        โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา (ห้องประชุม 20 ที่นั่ง) ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                              เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                             ภาพข่าวโดยนางสาวสุวิมล เทพนม