หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
รองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 14:54:06


                           วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,นางสาวสุวิมล เทพนม นักวิชาการศึกษา,นางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง และบุคลากรหน่วยงานภายในกำกับฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รายงานการดำเนินโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพริกบางช้างในนักเรียนและเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แผนการดำเนินโครงการในขั้นตอนของการลงพื้นที่พบโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสอบถามสถานการณ์และความต้องการปัญหาและอุปสรรค และความพร้อมในการปลูกพริกบ้างช้าง และกิจกรรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม

                          โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  

                                                                                   เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                  ภาพข่าวโดยนางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์