หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ในฐานะทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ในฐานะทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 14:52:05


                       วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร อุ่นประเสริฐสุข หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่ในฐานะทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยมีนายคุณาพร อั้งโสภณ ปลัดอำเภอประจำตำบลสวนหลวง,นายธงชัย ปานดำ กำนันตำบลสวนหลวง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านคุ้งจำปี หมู่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดหมู่บ้านยั่งยืนทั้ง 8 ข้อ ดังนี้

                   1.ที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงแข็งแรง ครัวเรือนมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

                  2.ความมั่นคงทางอาหาร สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารได้

                  3.ความสะอาด โดยบ้านเรือน หมู่บ้าน ชุมชน สะอาด มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีการคัดแยกขยะต้นทาง และมีการจัดการขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน

                 4.ความสามัคคี โดยมีการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้าน หย่อมบ้าน ป๊อกบ้าน ฯลฯ เพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน

                 5.ความร่วมมือ โดยมีการประชุม พบปะกันเป็นประจำในระดับคุ้มบ้าน หย่อมบ้าน ป๊อกบ้าน ในลักษณะ “ร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมรับประโยชน์”

                6.การปฏิบัติตามหลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจำ ตามความศรัทธา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม ของคนในหมู่บ้าน

                7.ความมั่นคงปลอดภัย (หมู่บ้าน/ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) โดยมีการช่วยดูแลคนในครัวเรือนหมู่บ้าน ไม่ให้ติดยาเสพติด การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพ (ไฟฟ้า,ถนน,ภัยพิบัติ,อุบัติเหตุ) และปลอดอาญชากรรม มีการลาดตระเวนหรือตั้งด่านตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

               8.การมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี โดยมีภาชนะกักเก็บน้ำรูปแบบต่างๆ ในครัวเรือน

                  โดยกิจกรรมการลงพื้นที่ดังกล่าว จัดขึ้น ณ บ้านคุ้งจำปี หมู่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                                    เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                    ภาพข่าวโดยคณาจารย์จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา