หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ในฐานะทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ในฐานะทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-03-27 10:30:05


                     วันที่ 26 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วิทยาเขตสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ในฐานะทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดหมู่บ้านยั่งยืนทั้ง 8 ข้อ ดังนี้

                   1.ที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงแข็งแรง ครัวเรือนมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

                  2.ความมั่นคงทางอาหาร สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารได้

                  3.ความสะอาด โดยบ้านเรือน หมู่บ้าน ชุมชน สะอาด มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีการคัดแยกขยะต้นทาง และมีการจัดการขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน

                 4.ความสามัคคี โดยมีการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้าน หย่อมบ้าน ป๊อกบ้าน ฯลฯ เพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน

                 5.ความร่วมมือ โดยมีการประชุม พบปะกันเป็นประจำในระดับคุ้มบ้าน หย่อมบ้าน ป๊อกบ้าน ในลักษณะ “ร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมรับประโยชน์”

                 6.การปฏิบัติตามหลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจำ ตามความศรัทธา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม ของคนในหมู่บ้าน

                7.ความมั่นคงปลอดภัย (หมู่บ้าน/ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) โดยมีการช่วยดูแลคนในครัวเรือนหมู่บ้าน ไม่ให้ติดยาเสพติด การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพ (ไฟฟ้า,ถนน,ภัยพิบัติ,อุบัติเหตุ) และปลอดอาญชากรรม มีการลาดตระเวนหรือตั้งด่านตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

                8.การมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค เพียงพอตลอดทั้งปี โดยมีภาชนะกักเก็บน้ำรูปแบบต่างๆ ในครัวเรือน

                   โดยกิจกรรมการลงพื้นที่ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                  เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ 

                                                                 ภาพข่าวโดยนายวุฒิไกร ประวัติพงษ์