หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “SKM Sport’s Day 2024”
วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “SKM Sport’s Day 2024”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-27 13:42:29


                          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม อีกทั้งคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช เชาว์ปรีชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,นายนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม/หน่วยงานภายในกำกับฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “SKM Sport’s Day 2024” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ เสียสละ กล้าคิด กล้าแสดงออก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภายในวิทยาเขตสมุทรสงคราม

                       โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม และเป็นการประชุมระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                                                        เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์