หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-27 13:39:34


                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม/หน่วยงานภายในกำกับฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

            โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานจัดขบวนแห่สมโภช ขบวนที่ 4 “ปวงประชา ทั้งผอง เทิดไท้สดุดี” ซึ่งประกอบด้วย วงดุริยางค์,ขบวนรถตกแต่งสื่อถึงความรักของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อปวงชาวไทยและของพสกนิกรที่มีต่อพระมหากษัตริย์, ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบหลากหลาย และป้ายข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพระบรมราโชวาทที่สำคัญ โดยงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญจังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2567

            การประชุมดังกล่าวข้างต้น จัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองจักรี (ห้องประชุม 65 ที่นั่ง) ชั้นที่ 5 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                      เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์