หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดสมุทรสงคราม
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-20 14:34:56


                               วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายศิริศักดิ์   ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้

                              พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม,นางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม/หน่วยงานภายในกำกับฯ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมเป็นพยาน

                              โดยบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งประโยชน์ด้านอื่น เช่น การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักศึกษา อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นต้น

                             พิธีลงนามดังกล่าว จัดขึ้นเวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                             เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์