หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันมหิดล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันมหิดล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-09-29 13:55:16


                                 วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี

                                นอกจากนี้ยังมีพิธีวางพวงมาลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย

                                 ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จึงได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย“ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โถงอาคารชั้น 1 อาคารศรีสุนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                                                              เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์