หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-09-29 13:50:35


                       วันที่ 18 กันยายน 2566  เวลา  09.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้สรุปและรายงานการบริหารกองทุน ให้แก่ นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ และอาจารย์สุวดี โชคชัยสิริ คณะกรรมการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ในการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบด้านการกำหนดนโยบาย แผนงานเพื่อใช้ขับเคลื่อนผลการดำเนินการตัวชี้วัดบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                                                                                                                                  เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์