หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-09-14 13:05:21


                       วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เเละนางสาวพัชรา แสงนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

                                                                                                                        เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                                                        ภาพข่าวโดยนางสาวพัชรา แสงนวล/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์