หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางจากสารสกัดพริกบางช้างสู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางจากสารสกัดพริกบางช้างสู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-26 13:55:40

                 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางจากสารสกัดพริกบางช้างสู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก  และได้รับเกียรติ  เป็นวิทยากรในการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตครีมอาบน้ำ สบู่ก้อน และยาหม่อง สกัดจากน้ำมันพริกบางช้าง" ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างพริกบางช้างและเกลือที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม มาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ              
               กิจกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในจังหวัดอย่างคุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน  โดยมี นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ร่วมวางแผนโครงการ อว ส่วนหน้า และ โครงการยุทธศาสตร์พระราชา ในครั้งถัดไป
               ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม