หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 5/2566
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-12 15:26:54

     วันที่ (8  พฤษภาคม พ.ศ.2566)  เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เเละนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  ครั้งที่ 5/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฯ  การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

▶ การพิจารณาผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

▶ การพิจารณารายงานผลการทบทวนประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet