หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 10:08:50

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง พิมพร   ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet