หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2566 และกิจกรรม การworkshop ในหัวข้อ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร "ด้านการประชาสัมพันธ์"
การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2566 และกิจกรรม การworkshop ในหัวข้อ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร "ด้านการประชาสัมพันธ์"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-12 11:43:16

          วันที่ 26 เมษายน  2566 เวลา 13.00  – 16.00 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม  โดยการประชุมครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมworkshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร “ด้านการประชาสัมพันธ์ “ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆในด้านของงานประชาสัมพันธ์ ให้สามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น โดยแต่ละกลุ่ม สามารถสรุปประเด็นในการเผยแพร่คอนเทนต์ และการหาจุดเด่นขององค์กร ได้ดังนี้ เช่น การจัดทำสื่อในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อเด็กยุคใหม่ และการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ/สาขาต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อนักศึกษา  โดยการworkshop ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้รับทราบร่วมกัน ถึงการดำเนินงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ของวิทยาเขตสมุทรสงคราม อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนวิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม