หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหอพักนักศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก
บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหอพักนักศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-16 15:26:39


นางสาว สุพรรณราย สงวนไทร ,นาย เสรี พูลทรัพย์ และนาย พงษ์พร เผ่าจันทร์  บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และหอพักนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม ไข้เลือดออก อันมีสาเหตุมาจากยุงลาย และช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก    ณ หอพักนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม โครงการบ้านเอื้ออาทร  อาคารที่ 18-22 ซอยชงโค หมู่ที่ 1    ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม