หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-15 08:38:48

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัญญา หนูนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ นักศึกษากำลังศึกษาในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา