หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 08:52:26

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นางสาว พัชรา แสงนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                                  โดยมีกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ดังนี้ 

1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานรากการพัฒนา 

2) ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

3) ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะและของเสีย 

4) มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อน BCG โดยถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่(BCG Mode1) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในครั้งนี้ ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม