หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จ.สมุทรสงคราม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-24 14:28:26

      

                   (24 พ.ย.65)  เวลา 08.30 น. นางสาวสุพรรรณราย สงวนไทร เจ้าหน้าที่ส่วนงานกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จ.สมุทรสงคราม  โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  โดยโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวนประมาณ 200 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม