หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมถวาย พระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมถวาย พระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-22 19:17:38


          วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  ผู้ช่วยอธิการวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จัดการประชุมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติย์ โดยบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสต อาคาร ๔ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


ภาพ/ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์