หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-19 16:17:18


การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                      (19 ก.ย. 65)  เวลา 15.30  น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   วิทยาเขตสมุทรสงคราม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕  พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้บรรลุผลตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2565  และเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร ให้สามารถดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมายที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเป็นระบบต่อไป ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ