หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-09-12 20:18:57


(12 ก.ย.65) เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม  จัดการประชุมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการให้ความดูแล ช่วยเหลือ "คู่หู คู่คิด มิตรแก่จน" จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามฯได้รายงานผลการติดตามการให้ความช่วยเหลือ "คู่หู คู่คิด มิตรแก้จน"  ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา/นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม