หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์ฯสมุทรสงคราม วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมโครงการเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ไปสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้อำนวยการศูนย์ฯสมุทรสงคราม วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมโครงการเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ไปสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-12 10:40:04


วันที่ 10-11 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมโครงการเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ไปสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านริมแคว แพริมน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนายขจร  ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 โดยมีนายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา/นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงครามเข้ารับการอบรม    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆได้บูรณาการการทำงานไปในทิศทางเดียวกันในของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ที่จะประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถือเป็นแผนระดับที่ 2 ที่เป็นกลไกในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติและกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรมุ่งเน้นในระยะ 5 ปีถัดไปคือปีพุทธศักราช 2566-2570 เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีสาระสำคัญผ่านหลักการและแนวคิด 4 ประการ ดังนี้
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การเสริมสร้างความสามารถในการล้มแล้วลุกไว
3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 4.การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นอีกกลไกที่สำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและแผนชี้นำการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมเพื่อให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 ทิศทางการพัฒนาประเทศและศักยภาพของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม