หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน การส่งมอบ – รับมอบพัสดุครุภัณฑ์ และวัสดุคงทนถาวร ระหว่างวิทยาเขตสมุทรสงคราม และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน การส่งมอบ – รับมอบพัสดุครุภัณฑ์ และวัสดุคงทนถาวร ระหว่างวิทยาเขตสมุทรสงคราม และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-08 18:48:42

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม หารือเกี่ยวกับการส่งมอบ – รับมอบ พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคงทนถาวร ระหว่างวิทยาเขตสมุทรสงคราม และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยมีนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ และนายนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และบุคลากรฝ่ายพัสดุ,ฝ่ายดูแลอาคาร สถานที่ศูนย์การศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าวฯ  โดยได้มีการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การ ส่งมอบ – รับมอบ พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคงทนถาวร ระหว่างวิทยาเขตสมุทรสงคราม และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และการจัดเก็บข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นเป็นระบบ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อหน่วยงาน ก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ