หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC จังหวัดสมุทรสงคราม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC จังหวัดสมุทรสงคราม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-09-06 18:10:05


                  วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบหมายให้
ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้แทนในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สืบเนื่องจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตร  โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


            ๑.ปัญหาความต้องการด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           ๒.สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
(Center of Excellence : CoE)
           ๓.การทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ AIC จังหวัดสมุทรสงคราม
           ๔.แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรด้วยแนวคิด BCG Model การแปรรูปเปลือกส้มโอ


         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และ ผศ.ดร. สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ในฐานะประธานคณะทำงานด้าน E-Commerce และพัฒนาการตลาดเกษตร ร่วมให้คำแนะนำด้านการวิจัยและให้ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาตามกรอบแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้แก่คณะทำงาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม