หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนเพื่อบูรณาการในการช่วยเหลือสังคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนเพื่อบูรณาการในการช่วยเหลือสังคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-01 16:45:37


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ นำทีมบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนเพื่อบูรณาการในการช่วยเหลือสังคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลบุคคล ครัวเรือนเป้าหมาย  ในฐานะคณะทำงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่โดยการฝังถังขยะเปียก ๑๐๐% Kick of การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นแบบอย่างในการคัดแยกขยะเปียกประเภทเศษอาหาร ตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถอดบทเรียนความสำเร็จ สรุปปัญหา และอุปสรรค จากการทดลองใช้แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดความยากจนฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาความยากจนที่รัฐบาลได้วางไว้ และยังบรรลุภารกิจ TPMAP การลงพื้นที่ดังกล่าว ได้ร่วมมือกับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนและผู้นำชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ณ  ครัวเรือน หมู่ที่ ๑, ๒, ๖, ๗ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม