หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราโชบายด้านจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราโชบายด้านจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-08-06 17:47:26


                        วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราโชบายด้านจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม ๓. มีงานทำ- มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองดีกองพัฒนานักศึกษาจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราโชบายด้านจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา ด้านการมีทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถน้อมนำพระราโชบายไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในอนาคต ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ณ หอประชุมเบญจศิลาดล (หอประชุม ๕๐๐ ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม