หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-27 21:08:50

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ เพื่อการพิจารณาการจัดทำแผนฝ่ายธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณาแผนบริหารธุรกิจและแนวทางการจัดหารายได้ ประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา