หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-27 20:53:24

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
ในการนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตสมุทรสงครามสภามหาวิทยาลัย
และการพิจารณารับทราบการปรับแก้รายละเอียดของวิสัยทัศน์และพันธกิจในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม                         ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามได้นำเสนอการยกฐานะ "ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม" เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม"โดยให้ปรับแก้การเขียนรายละเอียดของวิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกัน รวมถึงเป้าหมายควรเขียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
เพื่อมุ่งสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การกำหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาในอนาคต และส่งเสริมให้มีการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา