หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
การประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-16 09:34:37

การประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ผ่าน ระบบออนไลน์ Google meet

14 ม.ค. 65)  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนางสาวพัชรา  แสงนวล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวอรวรรณ  วุทธิโช  นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่าน ระบบออนไลน์ Google meet  โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานด้านแผนงบประมาณ การประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองนโยบายและแแผน

                                                                        ภาพ/ชญาณิศา วรรณา/พัชรา  แสงนวล

                                                                        ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา