หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม ขับเคลื่อน อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม ขับเคลื่อน อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-20 17:14:40

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  ขับเคลื่อน อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

        วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา,คณาจารย์,นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ,หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจประเด็นปัญหา และความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สอดรับกับการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจฐานราก ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้สามารถจัดทำแผนวิจัย และบริการวิชาการที่สอดคล้อง ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งมีบุคลากร นักวิชาการที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน
       ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กล่าวคำรายงานและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น ๕  อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์